شیشه سکوریت جام

شیشه سکوریت جام به شیشه های نشکن بسیار بلند و بزرگ تر از اندازه استاندارد شیشه ، می گویند.در ساخت شیشه و برش زنی آن می بایست طبق استاندار های ملی عمل کرد تا در نهایت ایمنی موجود در ساختمان

برند های درب اتوماتیک : در سال های گذشته و همچنین امروزه کم و بیش شاهد استفاده از در های مکانیکی در قسمت ورودی ساختمان ها هستیم . این درب ها باعث اتلاف وقت مراجعه کنندگان و مشتریان خواهد شد