بر‌چسب: میزان جلوگیری از هدر رفت انرژی با شیشه های دوجداره

شیشه های دو جداره
شیشه های دو جداره مناسب مناطق گرمسیری هستند؟close

شیشه های دو جداره به خاطر این ویژگی ساخته شده اند که از نفوذ سرما به داخل خانه جلوگیری می کنند و چون بیشتر در مناطق سردسیر استفاده شده اند ما تصور می کنیم که برای مناطق سردسیر مناسب می