بر‌چسب: فرایند تولید شیشه فلوت

شیشه فلوتclose

این شیشه ها کمی شبیه به شیشه های تخت هستند و تنها ویژگی که میان آنها تفاوت ایجاد کرده است کیفیت فوق العاده ی شیشه های فلوت است. تاریخچه ساخت این نوع شیشه به سال 1959 برمیگردد . شخصی با